Litt av alt er det beste for deg- eller? (OBS! Langt innlegg!) og med gjesteinnlegg fra Pål Jåbekk/ A littlebit of everything is the best way for you- or is it?

IMG_5312

Dette er et tema jeg har tenkt lenge på og som jeg har hatt lyst til å si noe om. Det er muligens et ganske omstritt og touchi tema dette med kosthold og ernæring og hva som skal fungere for deg, hva som skal fungere for meg og hva som skal fungere for resten av befolkningen. Jeg ønsker ikke å provosere noen eller tråkke på noen, men jeg ønsker å å sette lys på det likevel.

Jeg har skrevet et par utkast til dette for også å prøve å formulere meg riktig. Og det er ikke alltid like lett. Jeg bestemte meg derfor for å sende en mail, en forespørsel til Pål Jåbekk som jeg anser som en fantastisk dyktig skribent, en dyktig fagperson og et herlig menneske- for å forhøre meg om han hadde noe å utsette eller legge til på det jeg til da hadde skrevet. Og gleden min ble stor da han ga meg positiv tilbakemelding og samtidig la ved noen punkter, samt et utdrag fra boken hans, som jeg forøvrig anbefaler alle å kjøpe, «Helt naturlig mat og trening». 

By Pål Jåbekk
By Pål Jåbekk

Her kommer innlegget: OBS! Veldig langt!

Mulig dette blir å sette det litt på spissen- men likevel så er det en sannhet i det- Jeg er ikke ute etter å hetse noen på noen som helst måte, men som med så mange andre kostveiledere/ernæringsfysiologer/ leger, helsepersonell osv så vil jeg påstå at også jeg, er ute etter å kunne opplyse, gi råd, hjelpe og veilede mennesker til å få det best mulig med seg selv både mentalt og fysisk. Og et lurt sted kan være å starte med å se på kostholdet i flere sammenhenger.

Ja jeg er enig i at vi må finne ut det som passer for vår kropp. Og med det betyr dette mange års kunnskap, prøving, feiling og informasjon. Og hva er den rette informasjonen? Desverre er det sånn at den vanlige mann i gata blir kjempeforvirret av alt som sies på ulike helserelaterte arena, media, blogger osv. Og tro meg- vi som er utdannet blir også meget forvirret og usikre i blant. Men vi har i det minste mulighet til å finne ut mer og få mer kunnskap, og høre med andre kunnskapsrike mennesker i vårt fagfelt.

Jeg blir litt småredd når jeg stadig leser om (friske?) mennesker/eksperter som skriver noe som “ det er mengden det kommer ann på”. ”Det finnes ikke ja og nei mat”, ”du må jo kose deg litt”, osv Og dette er som jeg tror, skrevet og uttalt i beste mening. Men likevel, likevel sitter jeg igjen med en følelse av at noe kanskje kan være og føles feil for flere mennesker som prøver å leve etter disse påstandene.

Noen ganger og i flere tilfeller tror jeg rett og slett ikke at det er lurt for kroppen med «litt av alt”- FORDI, og her kommer muligens et tema mange kan diskutere opp og ned, men jeg prøver å forklare likevel: Noen mennesker blir faktisk døende av å innta en halv nøtt eller mindre! Tenk det! Eller de blir så syke av at den samme kniven som ble brukt til å smøre en brødskive med gluten- at de blir liggende en hel dag med smerter. Jeg har ei venninne og hun ble faktisk dårlig/syk av en shampo som inneholdt hvetemel/gluten (!!!), det finnes mennesker som blir syke av å lukte fiskelukta!

Kanskje du nå tenker at; ”ja men dette er jo mennesker som har allergier eller som er syke”? Og jeg skjønner at du tenker dette. Jeg har også tenkt det. I mange år.

Men likevel har jeg skjønt at noe har vært riv ruskende galt med kroppen min når jeg har gjort alt som jeg har blitt fortalt og likevel ikke fått en frisk eller sunn kropp (dette har jeg skrevet om her  og her. Ganske frustrerende! Kan det da hende, at en kropp med for høyt blodsukker over lengre tid, høyt insulinnivå over lengre tid- også vil kunne reagere negativt på 1/4 eple? 1/2 dl melk? 1/2 bolle? 2 ss ris? 2 brødskiver? Kroppen din kan reagere negativt både utvendig (ved å gå opp/ned i vekt, uren hud, dårlige negler, flisete hår, kløe osv) og innvendig (mage-tarmproblemer, muskelplager, nyre og lever problemer osv). Og høyt blodsukker og høyt insulin nivå skjer inne i kroppen, sant? Og dette igjen gir betennelser i kroppen samt at for mye insulin lagrer mer og mer fett. Når man da stadig tar ”litt av alt”, gjerne flere ganger om dagen, flere ganger i uka, flere ganger i måneden, år etter år- ja da kanskje det ikke blir en god og frisk og sunn kropp til slutt likevel?

Ser dere poenget mitt?

Jeg får negative symptomer som gjør meg trøtt, sliten, kvalm, oppblåst, jeg klør over hele kroppen, jeg binder vann, jeg får lavt blodsukker, jeg craver osv. Er ikke dette også noe vi bør ta hensyn til for å få et velvære? Er det mindre lov å fortelle at man ikke ønsker sukker/hvetemel enn å fortelle at man faktisk er allergisk?

Jeg håper virkelig at dere ikke mistforstår meg helt og jeg håper igjen at dere ser et poeng med dette innlegget. Og jeg VET at det på den ene siden er forskjell på syke og friske mennesker. Men vi med allergi er egentlig ikke så syke heller. Vi kan bli nokså friske faktisk- ved bare å eliminere det som faktisk gjør oss dårlige og gir oss negative symptomer.

Er det da greit å si at: “Litt av alt” er ikke alltid like klokt- likevel? 

Her kommer et utdrag fra boken til Pål Jåbekk som jeg fikk tilsendt og som jeg var så heldig å få legge ut der han har poengtert noe av det samme:

«Et annet hinder i vår søken etter best mulig helse er troen på den gylne middelvei. Sjelden har en så unyttig tanke fått så god grobunn. Det er selvfølgelig naturlig at vi ønsker å velge en mellomting mellom det som kan fremstå som to onder. Hvis vi for eksempel får høre at både fett og karbohydrater er usunt, velger vi litt fett og litt karbohydrater. Det må da være trygt?

Men dessverre er det ikke riktig sånn verden fungerer. Den er ikke bygd opp rundt et menneskeskapt prinsipp, uansett hvor mye vi skulle like dette prinsippet. Sannheten er at noe som blir ansett som en ekstrem ytterkant like gjerne kan være det beste alternativet, og den gylne middelvei vil da være en langt dårligere vei. Dette er selvfølgelig, som så mye annet, et spørsmål om perspektiv. Mange vil si at fem om dagen, 60 % karbohydrater og en masse fullkorn høres ekstremt ut, i negativ forstand. For andre vil det høres ekstremt ut å ikke spise korn i det hele tatt. Men hvis korn virker negativt på kroppen, har det fint lite å si om det føles voldsomt ut å fjerne det fra kosten. Troen på at alt kan inntas med måte, vil da fortsatt føre til langt større negative effekter enn det som fremstår som den ekstreme løsningen.

Det er forståelig at faglige uenigheter i media kan gjøre oss oppgitte og rådløse, og da blir ofte løsningen en gyllen middelvei, en vei som kan være så langt fra det optimale at resultatene uteblir. «Alt med måte» er garantert ikke en god rettesnor for å finne svaret på hva som gir god helse. Når ernæringsterapeuter sier at den gylne middelvei er den beste veien til god helse, så bør vi lukke ørene. Litt sykdom er ikke bedre enn ingen sykdom. Optimal kost er optimal kost, helt uavhengig av våre følelser eller preferanser.»

Pål Jåbekk har også en blogg på norsk og en blogg på engelsk som absolutt er verdt å sjekke ut.

Tusen takk for at du tok deg tid til å lese. 

"Litt av alt" eller matmotbetennelse?
«Litt av alt» eller matmotbetennelse?

Positive tanker gir positive resultater


This is a topic that I have been thinking of for a long timet and which I ‘ve wanted to say something about. Diet and nutrition is a pretty controversial and touchi topic. What will work for you , what works for me and what will work for the rest of the population. I do not want to provoke anyone or step on anyone, but I want to put lights on it anyway .

I have written a couple of drafts of this order, trying to formulate my words . And it is not always easy . So I decided to send a mail, a request to Pål Jåbekk which I consider to be an extremely skilled writer, a qualified professional and a wonderful human to inquire if he had anything to delay or add to that I had written. And my joy was great when he gave me positive feedback and he left me with an excerpt from his book , which I advise anyone of you to buy, “ Naturlig mat og trening” (All natural food and exercise) .
Here’s the post : ATTENTION ! LONG POST !
This will probably be rather bluntly – but still it´s something true in it. I’m not looking to evalua anyone in any way. I bet that the coaches / nutritionists / doctors, health professionals etc, all wants to educate , advise , help and guide people to become the best human being both mentally and physically- and this also includes me. And a good place to start might be to look at your diet in several contexts .
Yes I agree that we need to figure out what ‘s right for our body . And it means many years of knowledge , trial , error and information. And what is the right information ? Unfortunately, the the ordinary man in the street will be very confused by everything that he is told at various health care arena , media , blogs , etc. And believe me – we who are educated are also get very confused and uncertain sometimes . But we at least have the opportunity to find out more and get more knowledge, and hear with other knowledgeable people in our field .
I get a little “scared» when I keep reading about (healthy ?) People / experts who write something like “ you can eat a little bit of everything, just keep the amound down » . “ There´s not such thing called yes og no food”,    » you got to enjoy something» , etc. And this is who I believe , written and spoken in the best sense . But still, nevertheless , I am left with a feeling that something might be wrong and it probably feels wrong for many people that try to live by these statements .
Sometimes and in several cases I simply do not think that it is good for the body in any way with «a little bit of everything» – BECAUSE , and here is possibly a topic many of us can discuss up and down , but I`ll try to explain anyway: Some people are actually dying of consuming half nut or less! Imagine that! Or they become so ill by the same knife we´ve been using to lubricate a sandwich with gluten that they remain a full day of pain . I have a girl friend and she got actually bad /sick by using a shampoo containing wheat flour / gluten (! !) , There are people who get sick of the smell of fish !
You ‘re maybe thinking ; «But this is the people who have allergies or who are sick ?» And I realize that you think this. I also thought that. For years .
But anyway , I realized that something was nonsense with my body when I had done everything I had been told and still not got a fresh and healthy body ( you can read about that here and here). Quite frustrating ! So… can it be, that our body reacts negative to high blood sugar over time , high insulin levels over time – also may react negatively to halv an apple? 1/2 cup milk ? Half cinnamonroll ? 2 tablespoons rice ? 2 slices of bread ? Your body can react negatively both outside ( by moving up / down in weight, blemishes , bad nails , split hair, itching , etc.) and internal ( gastrointestinal problems , muscle pains , kidney and liver problems , etc.) and high blood sugar and high insulin levels occurs within in the body, right? And this leads to inflammation in the body and to much insulin stores more and more fat. When you´re constantly taking » a little bit of everything » , several times a day, several times a week , several times a month , year after year – then, you might not get your body in the best fresh and healthy state that you want?
Do you see my point ?
I get negative symptoms that make me sleepy, tired , nauseous , bloated, I itch all over, I bind water, I get low blood sugar , I crave for sugar etc. Isn´t this something we should pay attention to for our wellness ? Is it less allowed to tell everyone that you do not want sugar / flour than telling that you are actually allergic ?
I really hope you do not misunderstands me completely and I hope, again that you see a point of this post . And I KNOW that on the one hand it is a difference between sick and healthy people. But againg, people with allergies are not really that sick. We can be fairly fresh and healthy – by simply eliminating what actually makes us sick and give us negative symptoms.
So, Is it okay to say , » A little bit of everything » is not always wise – after all?
Here is an excerpt from the book to Pål Jåbekk that I received and that I was lucky enough to get to post where he pointed out some of the same I´ve written:
» Another obstacle in our quest for optimal health is the belief of the road . Rarely has such a useless thought got so fertile grounds . Of course it’s natural that we want to choose a cross between what may appear to be two evils . If for example, we hear that both fat and carbohydrates are unhealthy , we choose some fat and some carbohydrates . It must be safe?
But unfortunately it is not quite how the world works . It is not built around a man-made principle , no matter how much we would just this principle. The truth is that which is regarded as an extreme outer edge just as easily be the best option , and the middle of the road will be a far worse way . This is, of course , like so much else, a matter of perspective . Many would say that five a day , 60 % carbohydrates and a lot of whole grains sounds extremely out , in a negative sense . For others, it sounds extremely out not to eat grains at all . But if the grain has a negative effect on the body, then it actually doens´t matter that you have to remove this from your diet . The belief that everything can be consumed in moderation , will still lead to far greater negative effects than what to appears as the most extreme solution.
It is understandable that professional disagreements in the media can make us resigned and perplexed , and then the solution is often a golden middle way , a path that can be as far from the optimal as we want it and the results are absent . » Everything in moderation » is definitely not a good guideline to find the answer to what makes good health. When nutritional therapists say that the golden middelway is the best path to good health, we should close our ears. Some illness is not better than no disease. Optimal cost/diet is the optimal cost/diet, independent of our feelings or preferences . «
Pål Jåbekk also has a blog on Norwegian and a blog in English that is definitely worth checking out .
Thank you for taking the time to read.
Positive thoughts produce positive results

2 kommentarer Legg til din

  1. Takk Camilla! Digger Jåbekk og digger deg! Er så forbaska lei av «alt med måte», glad du tar tak i det! Blir selv syk hvis jeg skal spise alt med måte. Jeg går heller for alt av det beste! 😉

    1. Hei fineste deg Ane. Så utrolig god du er. Jeg digger deg også snuppi! Og takk for at du syns dette er like viktig som meg ❤️. God helg !

Kommenter gjerne om du har noe på hjertet <3

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..